2018-2019 навчальний рік

Піклувальна рада

1-А Гайворонська Валентина Анатоліївна

1-Б Колесник Вікторія Петрівна

1-В Молчанова Оксана Іванівна

1-Г Рудковська Анна Іванівна

2-А Малюта Олена Павлівна

2-Б Руденко Ігор Вікторович

3-А Пономаренко Олена Анатоліївна

3-Б Покотило Сергій Михайлович

3-В Черба Інна Борисівна

4-А Нікітіна Олена Вікторівна

4-Б Бірюкова Тетяна Петрівна

5-А Тищенко Тетяна Володимирівна

5-Б Калоєва Гоар Кьориглиєвна

6-А Андреєва Ірина Валеріївна

6-Б Саморай Людмила Іванівна

7-А Марченко Ірина Валентинівна

7-Б Корзун Лариса Вікторівна

8-А Ратушна Надія Вікторівна

8-Б Купцова Ольга Олександрівна

9-А Попова Тетяна Вікторівна

10-А Гордєєва Лариса Миколаївна

Голови батьківських комітетів

Шумилова Олена Ігорівна, 1-А

Пономарьова Наталя Миколаївна, 1-Б

Весніна Наталія Володимирівна, 1-В

Кабанчук Ірина Юріївна, 1-В

Коновалова Євгенія Сергіївна, 2-А

Руденко Ігор Вікторович, 2-Б

Булаковська Наталя Юріївна, 3-А

Рудько Тетяна Петрівна, 3-Б

Симбірцева Оксана Володимирівна, 3-В

Халізєва Юлія Михайлівна, 4-А

Четвертних Юлія Омаріївна, 4-Б

Тищенко Тетяна Володимирівна, 5-А

Калоєва Гоар Кьорилиєвна, 5-Б

Тихоненко Альона Анатоліївна, 6-А

Кашина Ксенія Миколаївна, 6-Б

Євглевська Ірина Миколаївна, 7-А

Дробот Катерина Феліксівна, 7-Б

Лєпіх Ольга Сергіївна, 8-А

Калоєва Гоар Кириглієвна, 8-Б

Попова Тетяна Вікторівна, 9-А

Колосов Олександр Олександрович, 10-А

2017-2018 навчальний рік

Голова батьківського комітету школи

Серебренникова Анастасія Аркадіївна

Заступник голови батьківського комітету школи

Шахмурзова Олена Олександрівна

Секретар батьківського комітету школи

Новицька Крістіна Миколаївна

Бухгалтер батьківського комітету школи

Золотухіна Олена Андріївна

Голова ревізійної комісії

Пєтухова Олена Віталіївна

Члени ревізійної комісії

Кошева Галина Петрівна

Бикова Марина Миколаївна

Члени батьківського комітету школи

1-А Малюта Олена Павлівна
1-Б Руденко Ігор Вікторович
1-В Молчанова Оксана Іванівна
2-А Бойко Алла Михайлівна
2-Б Рудько Тетяна Петрівна
2-В Симбірцева Оксана Володимирівна
3-А Палій Лілія Ростиславівна
3-Б Колмакова Надія Володимирівна
4-А Продченко Людмила Миколаївна
4-Б Крюкова Марина Олександрівна
4-В Тищенко Тетяна Володимирівна
5-А Тихоненко Альона Анатоліївна
5-Б Саморай Людмила Іванівна
6-А Стоянова Світлана Павлівна
6-Б Кусов Ігор Валерійович
7-А Лєпіх Ольга Сергіївна
7-Б Пєтухова Олена Романівна
8-А Маханьковська Наталія Романівна
9-А Золотухіна Олена Андріївна
9-Б Мосійчук Вікторія Сергіївна
11 Волошина Альона Іванівна

Положення
про батьківський комітет
Миколаївської загальноосвітньої школи
№ 43 імені К.Ф.Ольшанського

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення визначає функції і регламентує діяльність батьківського комітету ЗОШ № 43, що є органом батьківського самоврядування у державно-громадській системі управління навчальним закладом.

1.2. Положення укладено відповідно до «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Статуту школи, примірного Положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОН України від 02.06.2004 р. № 400.

1.3. У своїй діяльності батьківський комітет школи керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», Статутом школи, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

1.4. Батьківський комітет школи є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків, щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у школі.

1.5. Рішення про заснування батьківського комітету школи приймається на загальних зборах батьків.

1.6. Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом по школі. Зміни та доповнення в дійсне Положення вносяться в такому ж порядку.

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності.

2.1. Метою діяльності батьківського комітету є захист законних інтересів своїх дітей, надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань школи.

2.2. Основними завданнями батьківського комітету є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;

- виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови у культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

- формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

- захисту здоров’я і збереження життя і здоров’я дітей;

- здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованих дітей;

- запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;

- зміцнення зв’язків між сім’ями, встановлення виховного впливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- організація роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та його благоустрою.

3. Функції загальношкільного батьківського комітету

3.1. Сприяє забезпеченню оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

3.2. Координує діяльність класних батьківських комітетів.

3.3. Проводить роз’яснювальну й консультаційну роботу серед батьків учнів про їх права і обов’язки.

3.4. Сприяє проведенню загальношкільних заходів.

3.5. Бере участь у підготовці школи до нового навчального року.

3.6. Разом з керівництвом школи контролює організацію якості харчування учнів, медичного обслуговування.

3.7. Надає допомогу керівнику школи в організації та проведенні загальношкільних батьківських зборів.

3.8. Розглядає звернення на свою адресу з питань, віднесених до компетенцій комітету.

3.9. Обговорює локальні акти школи з питань, що входять у компетенцію комітету.

3.10. Бере участь в організації безпечних умов для здійснення освітнього процесу, виконання санітарно-гігієнічних правил і норм.

3.11. Взаємодіє з громадськими організаціями з питання пропаганди шкільних традицій, укладу шкільного життя.

3.12. Взаємодіє з педколективом з питань профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед учнів.

4. Основними принципами діяльності батьківського комітету є:

- законність;

- гласність;

- колегіальність;

- толерантність;

- виборність;

- самостійність;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків

5. Організація діяльності батьківського комітету

5.1. До складу батьківського комітету входять представники батьків учнів по одному від кожного класу. Представники в комітет обираються щорічно на класних батьківських зборах на початку навчального року.

5.2. Зі свого складу комітет обирає голову, заступника голови, секретаря.

5.3. Батьківський комітет очолює голова, він підзвітний загальношкільним батьківським зборам.

5.4. Термін повноважень батьківського комітету 1 рік.

5.5. Засідання батьківського комітету школи проводиться 1 раз на квартал (2 рази на семестр), не менше 4 разів на рік та за потребою.

5.6. Загальношкільні збори батьків проводяться в кінці кожної чверті (2 рази на семестр).

5.7. Комітет школи у разі необхідності може скликати збори батьків школи.

5.8. Батьківський комітет може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Чисельність комісій, їх склад, зміст роботи визначається батьківським комітетом і затверджується головою.

5.9. Батьківський комітет планує свою роботу на підставі плану школи, рішень зборів батьків, рекомендацій адміністрації школи, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою батьківського комітету.

5.10. Про свою роботу батьківський комітет звітує перед загальношкільними батьківськими зборами один раз на рік – перед виборами нового складу.

5.11. Батьківський комітет правомочний вносити рішення при наявності не менше як дві третини від загальної кількості членів. Рішення приймається простою більшістю голосів.

5.12. Рішення батьківського комітету є рекомендаційними, обов’язковими є тільки ті рішення комітету, з метою реалізації яких видається наказ по школі.

5.13. Батьківський комітет веде протоколи своїх засідань і загальношкільних батьківських зборів відповідно до Інструкції з ведення діловодства. Протоколи зберігаються у голови комітету і передаються новому складу батьківського комітету. Керівництво школи не несе відповідальності за стан оформлення протоколів.

5.14. Відповідальність за діловодство батьківського комітету покладається на голову і секретаря.

6. Права батьківського комітету

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями щодо надання школі фінансової та матеріально-технічної допомоги, захисту життя і здоров’я учнів, харчування, благоустрою, забезпечення санітарно-гігієнічних умов;

- вносити на розгляд адміністрації школи, ради школи, педагогічної ради пропозиції щодо вдосконалення умов для організації навчально-виховного процесу, організаційно - господарських питань, які мають бути розглянуті у місячний термін і доведені до відома батьків;

- заслуховувати звіти батьківських комітетів класів, надавати їм допомогу;

- звертатися до директора, ради школи щодо роз’яснення стану і перспектив роботи школи та окремих питань, що турбують батьків;

- скликати позачергові батьківські збори;

- створювати благодійні фонди, контролювати надходження і розподіл грошей;

- надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності медпрацівників, учнів-переможців конкурсів, олімпіад;

- контролювати харчування учнів, стан санітарно-гігієнічних умов;

- заслуховувати та одержувати інформацію від керівництва школи, інших органів самоврядування;

- брати участь в обговоренні локальних актів школи;

- виносити громадський осуд батькам, які ухиляються від виховання дітей в родині;

- заохочувати батьків за активну роботу в комітеті;

- звертатися до відповідних органів управляння освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей.

7. Відповідальність батьківського комітету

- виконувати плани роботи, затверджені головою батьківського комітету;

- виконувати рішення рекомендації батьківського комітету;

- вести протоколи засідань комітету, батьківських зборів та передавати новообраному комітету;

- залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

- надавати інформацію про свою діяльність на прохання директора, органу управління освітою;

- організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів з метою збереження життя і здоров’я учнів;

- звітувати перед загальними зборами.

8. Голова батьківського комітету:

- є членом ради школи;

- він може брати участь у засіданнях педагогічної ради школи під час розгляду питань, віднесених до компетенцій комітету, з правом дорадчого голосу;

- має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами ДПА учнів;

- може бути членом атестаційної комісії при проведенні атестації педагогічних працівників школи.

Кiлькiсть переглядiв: 279